A- A A+

Μεγάλος Διαγωνισμός Closer®120SC & Delegate™ 250WG

Μεγάλος Διαγωνισμός της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ!

Δήλωσε συμμετοχή κι εσύ!

Με την αγορά Closer®120SCDelegate™ 250WG κερδίζεις:

2 ψεκαστικά TERRA DIAS 1000 & 1 τρακτέρ NEW HOLLAND T3.70 F

Υποβάλετε το συμπληρωμένο έντυπο συμμετοχής σε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα ή στείλτε το στα γραφεία μας (με σφραγίδα παραλαβής από τα ΕΛΤΑ έως 31/7/2020) σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς των προϊόντων μέχρι τις 31/7/2020.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο κατ’ επάγγελμα αγρότες, με δικαίωμα αγοράς αγροτικού αυτοκινήτου, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει έως τις 31/7/2020 συμπληρωμένο/α δελτίο/α συμμετοχής με τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας και αγοράς προϊόντων.
  • Συμμετέχουν προϊόντα που θα τιμολογηθούν από 10/2/2020 έως 30/6/2020.
  • Για την παράδοση του δώρου είναι απαραίτητη η προσκόμιση στα γραφεία της εταιρείας του αποκόμματος συμμετοχής με τον αναγραφόμενο αύξοντα αριθμό και των τιμολογίων αγοράς, που αντιστοιχούν στο/α δελτίο/α συμμετοχής του νικητή, εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή του. Εάν ο πρώτος τυχερός δεν επιδείξει έγκαιρα το/τα τιμολόγιο/α αγοράς ή εάν αυτό/ά δεν αντιστοιχεί/ούνστις ποσότητες που δηλώθηκαν στο/α δελτίο/α, το δώρο μεταβιβάζεται στον δεύτερο επιλαχόντα και ούτω καθεξής.
  • Από την κλήρωση αποκλείονται υπάλληλοι της εταιρείας και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο πρώτος τυχερός κερδίζει έναν γεωργικό ελκυστήρα μάρκας NEW HOLLAND Τ3.70 F και οι επόμενοι δύο τυχεροί κερδίζουν από ένα ψεκαστικό μηχάνημα TERRA DIAS 1000. Σχετική ενημέρωση θα δημοσιευτεί έγκαιρα στον ημερήσιο τύπο.

Η συμμετοχή σας στην κλήρωση θα γίνει με λαχνούς, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό συμμετοχών σας, ανάλογα με την ποσότητα αγοράς από το κάθε προϊόν. Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Δικηγόρο Αθηνών Αθηνά Πλατή η οποία θα είναι παρούσα κατά τη διενέργεια της κλήρωσης και έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας (www. elanco.gr).Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΛΛΕΧΘΟΎΝ: Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., ως διοργανώτρια εταιρία, θα συλλέξει και θα διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό που είναι αναγκαία για την εκτέλεση αυτού. Εφόσον οι συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους, η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. θα συλλέξει και διατηρήσει τα προσωπικά τους στοιχεία για την αποστολή ενημερώσεων για τις δραστηριότητές της και τα προϊόντα της. Η συμμετοχή στην Κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται σαφή εκ μέρους του συμμετέχοντος δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και της εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, ότι τα προσωπικά του στοιχεία συλλέγονται από την ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας) για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της Κλήρωσης, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτής. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια εταιρεία που έχουν σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό ή εκτελούν την επεξεργασία, για την οποία επεξεργασία έχουν οι συμμετέχοντες παράσχει την συναίνεση τους κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής και τρίτοι που η διοργανώτρια εταιρία χρησιμοποιεί ως εκτελούντες επεξεργασία για την από μέρους της εκτέλεση του διαγωνισμού ή για να της παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό σας θα διατηρηθούν για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και μετά από αυτόν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της διοργανώτριας εταιρείας ή και νόμιμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων των συμμετεχόντων ή της διοργανώτριας εταιρίας απέναντι των συμμετεχόντων ή για τους υπολοίπους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εδώ ή για άλλες περιπτώσεις που η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται ή επιβάλλεται από τον νόμο. Εφόσον οι συμμετέχοντες δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή ενημερώσεων για τις δραστηριότητές της και τα προϊόντα της, η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για 2 έτη από τη συλλογή τους. Ωστόσο, η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ενδέχεται να τα διατηρεί μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου διατήρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση μας από σχετική διάταξη του νόμου
  • εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας, υπο τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων σας
  • για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, μέχρι το χρόνο παραγραφής των σχετικών αξιώσεων. Για τον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, πέρα από το προσωπικό της εταιρείας μας που είναι αρμόδιο για τις ανωτέρω ενέργειες και από τρίτα μέρη, που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας και δη από εταιρείες που διαχειρίζονται τις προωθητικές καμπάνιες της εταιρείας. Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε ότι η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων μπορεί να μεταφέρονται εντός ή εκτός της ΕΕ για επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς της παρούσας. Σε περίπτωση μεταφοράς τους εκτός ΕΕ θα τηρούνται πάντα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων και όλα τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σας. Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., δεσμεύεται για την ασφάλεια των πληροφοριών των συμμετεχόντων και των δεδομένων τους που διατηρεί. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι πάντα ασφαλής. Δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων των συμμετεχόντων κατά τη διαβίβασή τους στον Ιστότοπό της. Οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με ευθύνη των συμμετεχόντων. Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., μόλις λάβει τις πληροφορίες των συμμετεχόντων, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή κοινοποίηση, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια προσωπικών στοιχείων όταν αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχό της. Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., εγγυάται ότι οποιοδήποτε τρίτο μέρος, στο οποίο μεταφέρονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και γνωστοποιούνται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ακατάλληλης χρήσης ή κοινοποίησης, μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας προσωπικών πληροφοριών. Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. θα ενημερώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν παραβίαση δεδομένων που είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα των συμμετεχόντων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, επικοινωνώντας με το τμήμα Marketing στο τηλέφωνο 213 006 5066, στο φαξ 210 674 9514 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., όπως επίσης στο Νομικό Τμήμα στο τηλέφωνο 213 006 5047 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., σας δηλώνει ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την ανωτέρω συγκατάθεση σας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται ανωτέρω. Σας γνωρίζουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης. Στη περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-13, 1523 Αθήνα, στο τηλέφωνο 210 647 5600, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η Πολιτική Απορρήτου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www. elanco.gr στην ενότητα GDPR / Γενικός Κανονισμός Προστασίας ΠΔ. / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

 

 

Τελευταία νέα

Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο διαγωνισμός για τα προϊόντα Closer 120SC και Delegate 250WG, ο...
  Αγαπητοί Συνεργάτες,   Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, έχει ανακληθεί προσωρινά η έγκριση του CLOSER 120 SC...

Newsletter