ΕΣΠΑ

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο/ ιστοσελίδα www.elanco.gr . Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την συμμόρφωση και αποδοχή των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και τη χρήση του αποδέχεστε και δεσμεύεστε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσεως που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Δικαίωμα αλλαγής του  περιεχομένου ιστότοπου

Η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτόν ή να καταργήσει αυτόν οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να επέχει οποιαδήποτε ευθύνη για πιθανές συνέπειες του επισκέπτη/ χρήστη από τυχόν αλλαγές ή κατάργηση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε δεσμεύεται να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό τον διαδικτυακό τόπο. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Παρακαλούμε να αφιερώνεται λίγα λεπτά για να διαβάσετε τους Όρους στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου» της ιστοσελίδας μας. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να βγείτε και να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα

Πληροφορίες- δεδομένα- ασφάλεια

Στον ιστότοπο υπάρχουν και δεδομένα, προϊόντα και λοιπές υπηρεσίες, που απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας (κτηνιάτρους κλπ) και για τα οποία απαιτείται είσοδος με κωδικούς ασφαλείας. Ο επισκέπτης/ χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει στην πλατφόρμα (εφεξής αναφερόμενες ως «Πληροφορίες») και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

Κάθε όνομα χρήστη ή/ και κωδικός πρόσβασης για αυτόν τον ιστότοπο, που ο χρήστης έχει λάβει ή έχει ο ίδιος επιλέξει, προορίζεται για προσωπική χρήση και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από οιονδήποτε τρίτο, ακόμα και εργαζόμενο της εταιρείας του χρήστη. Ο χρήστης εν προκειμένω, και η εταιρεία αυτού είναι  αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Επιπλέον, ο χρήστης κι η εταιρεία αυτού είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό τον ιστότοπο με τη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, εγκεκριμένη ή όχι. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναρμόδιας χρήσης του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας, ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ο επισκέπτης/ χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι όλες οι Πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών επισκεπτών/ χρηστών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Ο επισκέπτης/ χρήστης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

Ο επισκέπτης/ χρήστης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στην ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε και τον ιστότοπο  www.elanco.gr ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ο Πελάτης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας και των προσφερόμενων Υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/ χρήστης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι: α) δεν θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί. β) δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου  www.elanco.gr χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του τελευταίου και δεν θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο. γ) δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας της Ιστοσελίδας - συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια της Ιστοσελίδας αυτής και των συσχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών. δ) δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει μετατρέψει, διανέμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλήσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδώσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, από την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. . ε) δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης για γενικώς για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί και για τους οποίους παρέχονται οι Υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.

Ενημέρωση-επικαιροποίηση πληροφοριών

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα και έγκαιρα την εταιρεία για οποιαδήποτε μεταβολή των πληροφοριών που παρείχε κατά την διαδικασία διαδικασίας εγγραφής ("πληροφορίες χρήστη") ή σε περίπτωση που οι δοθείσες πληροφορίες  χρήστη περιέχουν ανακρίβειες.

Η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. δικαιούται να βασίζεται στις πληροφορίες χρήστη που έχουν δοθεί από τον χρήστη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο χρήστης συναινεί στην αποστολή ειδοποιήσεων από την εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις σε αυτό τον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο χρήστης έχει καταχωρήσει.

Αν παύσουν για οποιονδήποτε λόγο οι προϋποθέσεις εξουσιοδοτημένης χρήσης της ιστοσελίδας,  τότε η εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως και δεν δύναται να έχει έγκυρη πρόσβαση στον ιστότοπο, όπου απαιτείται εξουσιοδότηση.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Ο διαδικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης διαδικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Πνευματικά δικαιώματα και άδειες

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει την μόνη και αποκλειστική κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και ενδιαφερόντων σε αυτό τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, το σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα, την πλοήγηση, το περιεχόμενο και τη γενική εμφάνιση του ιστότοπου, και όλων των δεδομένων που συγκεντρώνονται σε αυτό τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό, όπως δικαιώματα δημιουργού, πατέντες, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και τεχνογνωσία.

Όλες οι πληροφορίες του διαδικτυακού τόπου είναι πνευματική ιδιοκτησία της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και των αντιπροσωπευόμενων εταιριών απ’ την ημερομηνία διάθεσης του διαδικτυακού τόπου στο κοινό. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε αναγνώστης των δημοσιευμένων πληροφοριών απαντήσει με πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων ανάδρασης, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή παρόμοια σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών, οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως εμπιστευτικές και η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε δεν θα έχει κανένα περιορισμό αναπαραγωγής, χρησιμοποίησης, αποκάλυψης και διανομής αυτών των πληροφοριών σε τρίτους χωρίς περιορισμούς. Είναι ελεύθερη επίσης να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με την ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω πληροφορίες.

Ένα εικονίδιο υποδεικνύει την σύνδεση με μια εξωτερική ιστοσελίδα που δεν φιλοξενείται από την ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.. Οι εξωτερικές ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους και τις πολιτικές και δεν διέπονται από την πολιτική της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όσον αφορά την ιστοσελίδα της χρήσης, δήλωση προσβασιμότητας, ή άλλους όρους και πολιτικές.

Επιτρέπεται η μεταφόρτωση, αντιγραφή, αποθήκευση και εκτύπωση τμημάτων του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, μόνο στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, ήτοι α)  το Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για προσωπικούς σκοπούς και οπωσδήποτε μη εμπορικούς, β)  δεν αναρτάται ή δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή άλλο μέσο, γ) γίνεται μνεία και αναφορά ότι το περιεχόμενο προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΛΑΝΚΟ και δ) δεν γίνεται καμία μεταβολή ή/ και τροποποίηση του περιεχομένου με διαγραφή κλπ

Πέραν των περιοριστικώς αναφερόμενων ανωτέρω περιπτώσεων, δεν δύναται κανείς επισκέπτης/χρήστης να αντιγράφει, μεταφορτώνει, εκτυπώνει, δημοσιεύει, εκτελεί, προβάλλει, μεταδίδει, τροποποιεί, μορφοποιεί κλπ το σύνολο ή οποιοδήποτε τμήμα του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας δίχως την λήψη άδειας πριν από την ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε..

Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες και οι συστάσεις σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο παρουσιάζονται για γενική και μόνο πληροφόρηση. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται θεωρούνται έγκυρες μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ούτε η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ούτε οι συνεργάτιδες εταιρείες της δεν δύνανται να εκπροσωπήσουν ή να εγγυηθούν την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας. Επιπλέον, ούτε η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ούτε οποιαδήποτε από τις συνεργάτιδες εταιρείες της δεσμεύεται για να ενημερώσει ή να διορθώσει τυχόν πληροφορίες που εμφανίζονται στο διαδίκτυο ή σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Ο αναγνώστης αναλαμβάνει το συνολικό ρίσκο πιθανής χρήσης των πληροφοριών του διαδικτυακού τόπου.

Άτομα τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ένα φυτοπροστατευτικό ή ένα κτηνιατρικό προϊόν πρέπει να διαβάσουν και να ακολουθήσουν την ετικέτα ή τις οδηγίες χρήσης αντίστοιχα που συνοδεύει το προϊόν και να συμμορφωθούν με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς , τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων.

Τυχόν πληροφορίες οι οποίες δίνονται στον διαδικτυακό τόπο δεν απαλλάσσουν τον επισκέπτη/ χρήστη από την υποχρέωση διεξαγωγής δικού του ελέγχου σχετικά με τις συμβουλές, ειδικότερα για παραμέτρους ασφαλείας (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας) και τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, με σκοπό την εξακρίβωση της καταλληλότητας τους για τις επιδιωκόμενες χρήσεις και σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την εταιρεία μας.

Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως σύσταση χρήσης των πληροφοριών, του προϊόντος, της διαδικασίας, του εξοπλισμού ή του σκευάσματος που έρχεται σε αντίθεση με οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος, και ούτε η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ή η οποιαδήποτε από τις συνεργάτιδες εταιρείες κάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό σήμα. Τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόν διαδικτυακό τόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα κάτω από οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα ή πνευματικά δικαιώματα της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ή οποιουδήποτε τρίτου δεν θα πρέπει να εκλαμβάνoνται ως συνεπακόλουθα ή τελεσίδικα.

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ,ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ,ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η ΑΛΛΟ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Η χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του. Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε , οι θυγατρικές αυτής, τα στελέχη και οι υπάλληλοι ή οποιοσδήποτε αντιπρόσωπος αυτών δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν  άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, την χρήση ή αδυναμία χρήσης της. Τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιαδήποτε ζημία και για κάθε είδους απώλεια, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μόνο, της απώλειας εισοδήματος, δεδομένων, κερδών κλπ. Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ Η ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΡΗΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

Πολιτική Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies - μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας για να βοηθήσει την περιοχή να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη. Σε γενικές γραμμές, τα cookies χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν τις προτιμήσεις του χρήστη, να αποθηκεύσουν πληροφορίες και να παρέχουν ανώνυμα δεδομένα παρακολούθησης σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Google Analytics. Κατά κανόνα, τα cookies θα κάνουν την εμπειρία περιήγησής σας καλύτερη. Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε να απενεργοποιήσετε τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα και σε άλλες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησή σας. Προτείνουμε διαβούλευση με την ενότητα Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης σας ή ρίξτε μια ματιά στην επιλογή ‘’Σχετικά με τα cookies’’ που προσφέρει καθοδήγηση για όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης. Παρακαλούμε να αφιερώνεται λίγα λεπτά για να διαβάσετε τους Όρους στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων» της ιστοσελίδας μας.

Λοιπές διατάξεις

Σε περίπτωση αρχικής ή επιγενόμενης ακυρότητας ενός από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των υπόλοιπων.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι εάν η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο έχει στη διάθεσή της βάσει νόμου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή της από τα δικαιώματά της και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση της.

Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί, ότι ιδρύει οποιαδήποτε εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, αντιπροσώπευσης, μεσιτείας, διαμεσολάβησης ή προμήθειας μεταξύ των μερών.

Με εξαίρεση τις διατάξεις στις οποίες αναφέρεται, οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί ή να εφαρμόσει τους όρους αυτής.

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικώς αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ο καιρός τώρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
Αμαλιάδα
Ασθενής βροχή
Weather Image
18°C
14°C
18°C
Υγρασία: 63%
Ταχύτητα ανέμου: 30 km/h
Ελευσίνα
Μερικώς συννεφιά
Weather Image
18°C
13°C
18°C
Υγρασία: 47%
Ταχύτητα ανέμου: 16 km/h
Σπάρτη
Ηλιοφάνεια
Weather Image
17°C
5°C
17°C
Υγρασία: 36%
Ταχύτητα ανέμου: 12 km/h
Βαμβάκια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ